HemAvfall / Enrecon hjälper Sortera med anläggning för farligt avfall

Enrecon hjälper Sortera med avfallsanläggning

Sortera bedriver sedan en lång tid tillbaka en anläggning för hantering av avfall på Hisingen i Göteborg. Verksamheten är framförallt inriktad mot hantering av bygg- och rivningsavfall, men även lagring av farligt avfall och hantering av ”tunga massor” så som asfalt och betong.

Verksamheten hade kontinuerligt vuxit över tid och behov fanns att utöka kapaciteten på anläggning, vilket innebar att söka miljötillstånd, då anläggningen tidigare omfattandes av anmälningsplikt.

ENRECON har bistått Sortera i hela tillståndsprocessen. Från tidig planering till samråd, ansökan och miljökonsekvensbeskrivning, kompletteringar och myndighetskontakter fram till lagakraftvunnet beslut.

ENRECON har även upprättat kontrollprogram och stöttar verksamheten vid myndighetskontakter.

Hjälp med avfallsfrågor?

ENRECON kan hjälpa dig med de flesta frågor relaterade till avfall, allt från avfallsklassning via avfallsexport, till hjälp med miljöriktig avsättning. Vi arbetar också med samtliga moment, praktiska som administrativa, vid deponiavslutningar.

Läs mer om vad vi kan erbjuda inom avfallsfrågor.

Projekt vi utfört inom avfallsfrågor

Ändringstillstånd till Surte hamn för att framtidssäkra verksamheten

Deponigasutredning inför kommande sluttäckning vid avfallsdeponi

Läs hur vi genomfört en deponigasutredning inför en kommande sluttäckning av en avfallsdeponi.