Hem / Förorenade områden

Vi erbjuder konsulttjänster inom förorenade områden

Vi har flera medarbetare med över 20 års erfarenhet av arbete med förorenade områden. Våra medarbetare har erfarenhet av allt från enkel miljökontroll vid mindre schaktarbeten via omfattande exploateringsprojekt till komplexa föroreningsbilder med klorerade lösningsmedel i berg mm.

Hjälp med förorenade områden?

Provtagning och analys av förorenade områden

Har du fått ett myndighetskrav att utreda föroreningssituationen på din fastighet? Vi hjälper dig med både myndighetsdialogen och utredningen/provtagningen samt riskbedömningar mm.

Vi anpassar utredningar och provtagningar efter det aktuella fallet. Detta betyder lika ofta att inte överarbeta ett enkelt ärende som att göra tillräckligt mycket i ett komplext ärende. Vi har också omfattande erfarenhet av dialogen med myndigheter och runt hälften av våra medarbetare har någon gång arbetat på tillsynsmyndighet.

Förorenade fastigheter

Ska du köpa en fastighet med en misstänkt föroreningshistorik? Vid alla fastighetsaffärer finns det en risk att köpa på sig ansvaret för gamla synder i marken. Vi hjälper dig att utreda din fastighet (både genom en historisk inventering och provtagning) innan köp (sk. Environmental Due Dilligence – EDD).

Ska du exploatera en fastighet? Vi hjälper dig med undersökningar, riskutredningar, myndighetskontakter, miljökontroll, slutrapportering – kort och gott allt som krävs för att göra fastigheten byggklar.

Förorenad mark

Ansvarar du för områden som misstänks vara förorenade? Vi på ENRECON kan erbjuda det mesta inom markprovtagning. Vi har certifierade provtagare samt utrustningen att genomföra en fackmannamässig miljöteknisk markundersökning. Vi använder oss av både provborrning och provgropsgrävning beroende på vilket som passar bäst.

Då vi jobbar över hela spektrat inom förorenade områden erbjuder vi även analys av markprover, jordprover och sedimentprover samt ger förslag på åtgärder när vi hittar giftiga eller farliga ämnen i mark och grundvatten.

installation av grundvattenrör

Förorenat vatten

Idag genomförda Joakim Gradén och Tobias Olsson sedimentprovtagning i en lakvattendamm
Våra medarbetare Joakim Gradén och Tobias Olsson genomför en sedimentprovtagning i en lakvattendamm från företages egna båt..

Behöver du en expert för provtagning av lakvatten eller en erfaren konsult som övervakar ditt nästa projekt inom dagvattenavrinning då kan vi hjälpa dig.

ENRECON anlitas regelbundet som miljökonsult för kontroll, provtagning och analys av vatten. Vi har lång erfarenhet av olika vattenprovtagningar, allt från enklare stickprovtagning till tidsproportionell och flödesproportionell vattenprovtagning och kan således erbjuda lösningar för de flesta vatten, oavsett föroreningsbild.

Sanering av förorenade områden

I de fall där provtagning visar att ett område är förorenat kan det behövas saneras innan det exempelvis exploateras. Viktigt att känna till är att sanering och grävning i förorenade områden betraktas som miljöfarlig verksamhet och måste anmälas till miljökontoret, en så kallad saneringsanmälan eller § 28-anmälan.

Om du upptäcker föroreningar i mark eller vatten kan vi förutom att hjälpa dig med själva anmälan även ta dig igenom hela saneringsarbetet, från åtgärdsplan till slutbesiktning och rapportering.

Din kontakt med myndigheter

När du arbetar med förorenade områden behöver myndigheter kopplas in eller underrättas vid ett flertal tillfällen. Du är bland annat skyldig enligt lag att upplysa tillsynsmyndigheten om du påträffar föroreningar eller om föroreningar upptäcks vi provtagningar men också själva saneringsarbetet behöver i de flesta fall anmälas.

ENRECON har näst intill dagligen myndighetskontakter i olika ärenden och det är naturligt för oss att vara din kontakt med myndigheter vid ditt nästa projekt.

Arbeten vi genomfört inom förorenade områden

Partille Port - Miljöteknisk undersökningar & riskbedömningar

Läs om hur vi hjälpt Peab Bostad AB historik inventering med detaljerade miljötekniska undersökningar samt riskbedömningar med avseende på den planerade markanvändningen.
Markundersökning

Markundersökning vid f.d. Svenska Rayons fabrik

Läs om hur vi hjälpt VEQ AB med historisk genomgång och inventering, framtagande av provtagningsplan, provtagning i jord och grundvatten, utvärdering, riskklassning enligt MIFO, riskbedömning samt åtgärdsförslag.

Ekenleden Kållereds Köpstad – Kontrollprogram inom ramen för vattenverksamhet

Läs om hur ENRECON utfört kontroller före, under och efter entreprenaden inom ramen för det kontrollprogram som upprättats för den pågående vattenverksamheten

Miljökontroll vid schakt för fjärrvärme i Göteborgsområdet

Läs hur vi på uppdrag av ledningsägare och utförande entreprenör utrett föroreningssituationen inför schakt i planerat ledningsläge och klassificerat överskottsmassor på förhand.