Hem / Förorenade områden / Kontrollprogram inom ramen för vattenverksamhet

Ekenleden Kållereds Köpstad – Kontrollprogram inom ramen för vattenverksamhet

Peab Anläggning AB utför på uppdrag av Mölndal Stad upprustning av Ekenleden med omkringliggande infrastruktur. Detta är ett led i utbyggnaden av Kållereds Köpstad med nytt IKEA-varuhus och ett flertal andra affärslokaler. Åtgärderna i vägsystemet omfattar bl.a. fler körfält samt en gång- och cykelbro i Kålleredsmotet samt en ny direktinfart till IKEA för trafik från E6/E20 norrifrån. En ny detaljplan för utbyggnaden antogs 2016. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra en förnyelse och utökning av handelsverksamheterna inom det befintliga handelsområdet Kållered köpstad. Planen ska möjliggöra tillskapandet av ett modernt och attraktivt handelsområde som är välfungerande såväl fysiskt som kommersiellt.

Arbetena vid Ekenleden omfattar bl.a. byte av en rörbro som syftar till att öka kapaciteten vid höga flöden i Kålleredsbäcken med tillflöden, detta för att undvika översvämningar. I samband med bytet utförs även förstärkningsarbeten med kalkcementpelare.

I och med att arbetena utförs i Kålleredsbäcken blir åtgärderna vattenverksamet. ENRECON utför kontroller före, under och efter entreprenaden inom ramen för det kontrollprogram som upprättats för den pågående vattenverksamheten.

Hjälp med förorenade områden?

ENRECON kan hjälpa dig genom hela processen, från inledande provtagningar och undersökningar av mark och vatten, riskbedömningar, myndighetskontakter, miljökontroll vid sanering till slutrapportering. Läs mer om vad vi kan erbjuda inom förorenade områden.

Projekt vi utfört inom förorenade områden

Partille Port - Miljöteknisk undersökningar & riskbedömningar

Läs om hur vi hjälpt Peab Bostad AB historik inventering med detaljerade miljötekniska undersökningar samt riskbedömningar med avseende på den planerade markanvändningen.
Markundersökning

Markundersökning vid f.d. Svenska Rayons fabrik

Läs om hur vi hjälpt VEQ AB med historisk genomgång och inventering, framtagande av provtagningsplan, provtagning i jord och grundvatten, utvärdering, riskklassning enligt MIFO, riskbedömning samt åtgärdsförslag.

Miljökontroll vid schakt för fjärrvärme i Göteborgsområdet

Läs hur vi på uppdrag av ledningsägare och utförande entreprenör utrett föroreningssituationen inför schakt i planerat ledningsläge och klassificerat överskottsmassor på förhand.