Hem / Förorenade områden / Markundersökning vid f.d. Svenska Rayons fabrik

Markundersökning vid f.d. Svenska Rayons fabrik

Markundersökning

Vid f.d. Svenska Rayons fabrik på Älvenäs industriområde utanför Karlstad genomfördes en miljöteknisk undersökning i mark och grundvatten, motsvarande MIFO fas 2 på uppdrag av fastighetsägaren VEQ AB.

Verksamheten på området startade under andra världskriget i syfte att, när tillgången till bomull var begränsad, producera kläder och liknande av skogsråvara. På fastigheten hade Svenska Rayon bedrivit verksamhet i över 60 år med stor produktion av cellull (rayonull, viskos), rayonsilke, rayoncord och modalfiber. Industrin hade omfattande kemikaliehantering och flertalet kemikalieolyckor hade inträffat inom området. Inom området fanns även en cisternpark med stora volymer bränsle och kemikalier.

Uppdraget innefattade historisk genomgång och inventering, framtagande av provtagningsplan, provtagning i jord och grundvatten, utvärdering, riskklassning enligt MIFO, riskbedömning samt åtgärdsförslag. Kommunicering skedde fortlöpande med nuvarande fastighetsägare samt tillsynsmyndighet.

Hjälp med förorenade områden?

ENRECON kan hjälpa dig genom hela processen, från inledande provtagningar och undersökningar av mark och vatten, riskbedömningar, myndighetskontakter, miljökontroll vid sanering till slutrapportering. Läs mer om vad vi kan erbjuda inom förorenade områden.

Projekt vi utfört inom förorenade områden

Partille Port - Miljöteknisk undersökningar & riskbedömningar

Läs om hur vi hjälpt Peab Bostad AB historik inventering med detaljerade miljötekniska undersökningar samt riskbedömningar med avseende på den planerade markanvändningen.

Ekenleden Kållereds Köpstad – Kontrollprogram inom ramen för vattenverksamhet

Läs om hur ENRECON utfört kontroller före, under och efter entreprenaden inom ramen för det kontrollprogram som upprättats för den pågående vattenverksamheten

Miljökontroll vid schakt för fjärrvärme i Göteborgsområdet

Läs hur vi på uppdrag av ledningsägare och utförande entreprenör utrett föroreningssituationen inför schakt i planerat ledningsläge och klassificerat överskottsmassor på förhand.