Hem / Förorenade områden / Miljökontroll vid schakt för fjärrvärme i Göteborgsområdet

Miljökontroll vid schakt för fjärrvärme i Göteborgsområdet

ENRECON har under många år hjälpt Mark och Energibyggarna med markundersökningar innan och under fjärrvärmeschakter i Göteborgsområdet. Uppdragen syftar till att underlätta en miljömässig hantering av överskottsmassor i samband med ledningsschakter.

Stora delar av Göteborgsområdet består av äldre utfyllnader och är påverkat av tidigare verksamhet. Markföroreningar av olika slag är därför vanligt förekommande vilket är en utmaning vid ut- och ombyggnad av stadens fjärrvärmenät.

På uppdrag av ledningsägare och utförande entreprenör utreder vi föroreningssituationen inför schakt i planerat ledningsläge och klassificerar överskottsmassor på förhand. Vi tar fram rekommendationer kring avsättningen som innefattar tydliga schaktinstruktioner och utför slutligen miljökontroll i schakterna. Vid behov stöttar vi uppdragsgivaren i myndighetskontakter kring bedömning av ansvar för och utbredningen av nödvändig sanering, genomför miljökontroll under arbetets gång och författar slutrapporter.

Hjälp med förorenade områden?

ENRECON kan hjälpa dig genom hela processen, från inledande provtagningar och undersökningar av mark och vatten, riskbedömningar, myndighetskontakter, miljökontroll vid sanering till slutrapportering. Läs mer om vad vi kan erbjuda inom förorenade områden.

Projekt vi utfört inom förorenade områden

Partille Port - Miljöteknisk undersökningar & riskbedömningar

Läs om hur vi hjälpt Peab Bostad AB historik inventering med detaljerade miljötekniska undersökningar samt riskbedömningar med avseende på den planerade markanvändningen.
Markundersökning

Markundersökning vid f.d. Svenska Rayons fabrik

Läs om hur vi hjälpt VEQ AB med historisk genomgång och inventering, framtagande av provtagningsplan, provtagning i jord och grundvatten, utvärdering, riskklassning enligt MIFO, riskbedömning samt åtgärdsförslag.

Ekenleden Kållereds Köpstad – Kontrollprogram inom ramen för vattenverksamhet

Läs om hur ENRECON utfört kontroller före, under och efter entreprenaden inom ramen för det kontrollprogram som upprättats för den pågående vattenverksamheten