Hem / Förorenade områden / Markundersökning vid f.d. Svenska Rayons fabrik

Partille Port - Miljöteknisk undersökningar & riskbedömningar

Partille Port är ett nytt område med bostäder, handels- och verksamhetslokaler samt en multisportarena på Daros gamla industriområde vid E20 i Partille.

Inom delar av det gamla industriområdet var tidigare Daros kolvringsfabrik med tillhörande byggnader för gjuteri, mekanisk verkstad och kontor tidigare beläget. Daros verksamheten pågick från 1948 fram till dess byggnaderna revs vid millennieskiftet.

ENRECON utför på uppdrag av Peab Bostad AB historik inventering, detaljerade miljötekniska undersökningar samt riskbedömningar med avseende på den planerade markanvändningen. Utifrån givna förutsättningar projekterar vi efterbehandlingsåtgärder. Vi arbetar som beställarstöd vid nödvändiga myndighetskontakter samt i samband med upphandlingen av externa mottagningsanläggningar och projektering av reningen av schaktvatten.

Under entreprenaderna fungerar vi som miljökontrollant för att säkerställa att uppsatta åtgärdsmål uppnås. Detta för att de gamla industrifastigheterna nu skall kunna nyttjas för fem kvarter med bostäder samt att de inte skall innebära någon negativ inverkan på omkringliggande fastigheter eller Säveån som är klassat som ett Natura 2000-område.

Hjälp med förorenade områden?

ENRECON kan hjälpa dig genom hela processen, från inledande provtagningar och undersökningar av mark och vatten, riskbedömningar, myndighetskontakter, miljökontroll vid sanering till slutrapportering. Läs mer om vad vi kan erbjuda inom förorenade områden.

Projekt vi utfört inom förorenade områden

Markundersökning

Markundersökning vid f.d. Svenska Rayons fabrik

Läs om hur vi hjälpt VEQ AB med historisk genomgång och inventering, framtagande av provtagningsplan, provtagning i jord och grundvatten, utvärdering, riskklassning enligt MIFO, riskbedömning samt åtgärdsförslag.

Ekenleden Kållereds Köpstad – Kontrollprogram inom ramen för vattenverksamhet

Läs om hur ENRECON utfört kontroller före, under och efter entreprenaden inom ramen för det kontrollprogram som upprättats för den pågående vattenverksamheten

Miljökontroll vid schakt för fjärrvärme i Göteborgsområdet

Läs hur vi på uppdrag av ledningsägare och utförande entreprenör utrett föroreningssituationen inför schakt i planerat ledningsläge och klassificerat överskottsmassor på förhand.