Kalkbruksområde, Vagnhärad

Information om Trosa Vagnhärads Mark AB:s tillståndsansökan.

Trosa Vagnhärads Mark AB avser att hos mark- och miljödomstolen söka tillstånd enligt 9 och 11 kapitlet miljöbalken avseende en deponi för inert avfall på fastigheterna Fänsåker 1:25, 1:99 och 1:100, Trosa kommun. Fastigheterna utgörs av kalkbruksområdet i Vagnhärad.

Planerad verksamhet syftar till att skapa en exploateringsbar fastighet genom att fylla igen de två större brytområdena på fastigheten. Verksamheten kommer att omfatta mottagning och deponering av överskottsmassor, samt mekanisk bearbetning av inert material. Verksamheten beräknas pågå under ca 10 år. De mest påtagliga miljöeffekterna till följd av verksamheten bedöms utgöras av transporter till och från verksamheten, samt ianspråktagande av mark- och vattenområde.

Innan en tillståndsansökan lämnas in ska ett samråd hållas.

Den som önskar ytterligare information eller vill lämna synpunkter med anledning av ansökan kan vända sig till ENRECON AB (miljökonsult). En beskrivning av planerad verksamhet och dess bedömda miljökonsekvenser finns tillgängligt i handlingarna nedan.

Synpunkter på planerad verksamhet ska lämnas skriftligen, senast den 24 mars 2019, till vagnharad@enrecon.se alternativt per post till ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda.

ENRECON AB 
Hulda Mellgrens gata 2 
421 32 Västra Frölunda. 

Dokument

Samrådsutskick (Mer översiktligt och kortfattat).
Samrådsunderlag (Mer utförligt).