Sortera Malmö

SAMRÅD, Sortera, Malmö

Sortera Materials AB har för avsikt att ansöka om tillstånd för fortsatt och utökad återvinningsverksamhet inom befintligt verksamhetsområde inom del av fastigheten Hamnen 22:164 i Malmö stad. Ansökan utgör tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken.

Verksamheten kommer att bestå av lagring som en del i insamling samt mekanisk bearbetning genom krossning, siktning och sortering av bygg- och rivningsavfall och liknande verksamhetsavfall samt tunga massor (jord, asfalt, tegel, betong m.m.) i form av icke farligt såväl som farligt avfall. Därtill kommer park- och trädgårdsavfall att hanteras, ”småkem” att lagras och flytande/blöta avfall att avvattnas och stabiliseras. Även mindre volymer av förorenat vatten, dock ej klassat som farligt avfall, kommer att hanteras.

De mest påtagliga miljöeffekterna till följd av verksamheten är buller, damning samt utsläpp till luft och vatten. Den samlade bedömningen är att den planerade verksamheten inte kommer att medföra några påtagliga förändringar vad gäller störningar i omgivningen jämfört med befintlig verksamhet.

I handlingarna nedan beskrivs planerad verksamhet och dess bedömda miljökonsekvenser.

Den som önskar ytterligare information eller vill lämna synpunkter med anledning av ansökan kan vända sig till ENRECON AB (miljökonsult). Kontaktperson är Erik Pettersson, telefon 0708-798770.

Synpunkter på planerad verksamhet ska lämnas skriftligen, senast den 30 november 2018, till erik.pettersson@enrecon.se alternativt per post till:

ENRECON AB 
Att. Erik Pettersson 
Hulda Mellgrens gata 1B 
421 32 Västra Frölunda. 

Dokument

Samrådsutskick (Mer översiktligt och kortfattat).
Samrådsunderlag (Mer utförligt).