Hem / Masshantering

Vi erbjuder konsulttjänster inom masshantering

Vi på ENRECON arbetar på olika sätt med masshantering, både för aktörer som får ett massöverskott i sina projekt samt med aktörer som har ett massunderskott.

Vi har ofta en projektledande funktion där vi tidigt är engagerade i processen och inte bara tar fram relevanta handlingar utan även är med och planerar hur olika masshanteringsprojekt skall hanteras i ett mer strategiskt perspektiv. 

ENRECON handlar inte själva med överskottsmassor eller andra avfall.

Behöver du hjälp med frågor inom masshantering?

Ska du ta emot schaktmassor?

Ska du exempelvis köpa fyllnadsmassa till fastighet eller till något annat projekt där du behöver använda schaktmassor kan vi erbjuda våra tjänster.

Vi på ENRECON har samlat på oss en omfattande erfarenhet av att arbeta med ”avfall för anläggningsändamål”, deponier och deponiavslutningar, återvinningsanläggningar mm. 

I de flesta fall är mottagning av överskottsmassor en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet. Regelverket för mottagning av fyllnadsmassor och avfall är omfattande och att det dessutom ständigt tillkommer ny praxis och stora förändringar i lagstiftningen gör området förhållandevis komplicerat.

Vi har stor vana att hantera detta regelverk och har regelbunden kontakt med relevanta myndigheter och kan således hjälpa dig med alla tillstånd och ansökningar du behöver.

Behöver du bli av med massor?

I storstadsregionerna, men även i Sverige i stort, finns en generell problematik med ett omfattande massöverskott. ENRECON kan underlätta för dig som behöver bli av med massor genom att hjälpa till med allt förberedande arbete såsom provtagning, tillstånd eller om det rör sig om schaktmassor från ett förorenat område eller förorenad mark, klassning av förorenade massor.

Sluttäckning av deponier

Vi hjälper deponiägare att ta fram sluttäckningsplaner samt anmälningar och annan myndighetsdialog i samband med sluttäckningnar. Vi har erfarenhet av både privata och offentliga beställare och både deponier för icke farligt och farligt avfall. Vi har även arbetat med de enklare sluttäckningnar som görs av deponier för inert avfall.

Utöver rådgivning kring tekniska lösningar, vilka typer av täskikt, dräneringslösningar, hantering av deponigas etc. arbetar vi mycket med masshanteringsfrågorna kopplade till sluttäckningen, där vi hjälper till att hitta de bästa och mest kostnadseffektiva materialen och metoderna, givetvis med miljön i största fokus.

Vi har också erfarenhet av det mesta avseende provtagning av avfall, vatten, deponigas etc. vid deponier/deponiavslutningar.

Provtagning av massor

När du lämnar ifrån dig massor har du skyldighet att ge både myndighet och mottagare information om massornas ursprung och vad marken tidigare används till samt om det finns föroreningar och vilka typer av föroreningar som i så fall finns. 

Du som tar emot massor kan bli ansvarig om mottagna massor orsakar förorening på omgivande miljö som exempelvis vattendrag. Du som mottagare är därför ansvarig att utvärdera informationen du fått och bedöma om det finns risk för förorening i användning av schaktmassorna.

Oavsett om du är mottagare eller den som har massor i överskott kan vi hjälpa till med provtagning och bedömning så att risken för otrevliga överraskningar minskar.

Avsätta avfall utomlands

Ska Du avsätta ett avfall utanför Sveriges gränser? Eller kanske ta emot ett avfall från ett annat land? Regelverket kring gränsöverskridande transporter av avfall (GRÖT) är omfattande, snårigt och det är väldigt lätt att göra fel. 

Vi på ENRECON har erfarenhet av och kan hjälpa dig att hitta rätt prövningsnivå, ta dialogen med Naturvårdsverket och utländska myndigheter och få allt pappersarbete på plats. Vi har också erfarenhet av och kan göra platsbesök hos avfallshanterare utomlands när så behövs. 

Utbildning inom masshantering

Inom området masshantering håller vi också mycket utbildningar (se länk – Utbildnignssidan), dels öppna utbildningar men framförallt skräddarsydda utbildningar ute hos olika företag. Sammanlagt börjar antalet personer som gått våra utbildningar idag (2020) närma sig 500 personer. 

Projekt och verksamheter vi hjälpt med masshantering

Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

Läs om hur vi hjälp BST med att ta anmälan om miljöfarlig verksamhet/avfall för anläggningsändamål för anläggning av verksamhetsytor inom ett område av produktionsskog.

ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

Läs mer om Pinpointer och vilken roll ENRECON haft i utvecklingen av Sveriges främsta system för att hitta mottagare för massor.

Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

Läs om hur vi hjälpt Kungälvs kommun med en avslutningsplan för Munkegärde deponi.

Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

Läs om hur vi tillsammans med Lerjedalen Markberedning AB och Lerjedalens Golfklubb bygger om golfbanan för förbättrad spelupplevelse och ökad säkerhet för bilister och oskyddade trafikanter