HemMasshantering / Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

ENRECON har hjälpt Kungälvs kommun att ta fram en avslutningsplan för den sista (och större) delen av Munkegärde deponi (Kungälvs kommunala deponi).

Avslutningsplanen omfattade både framtagande av höjder och utformning samt riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor. Planen överklagades och avgjordes först i Mark- och Miljööverdomstolen. ENRECON var kommunens sakkunnig i hela överklagningsprocessen.

Som en del i arbetet med avslutningsplanen har deponins utbredning utretts med utgångspunkt i både historiska flygbilder och genom provgropsgrävning. Mindre delar av deponin har istället för att sluttäckas grävts ur och använts som avjämningsskikt vid sluttäckningen. I samband med dessa arbeten har ENRECON utfört miljötekniska markundersökningar och miljökontroll.

Hjälp med masshantering?

ENRECON har mycket omfattande erfarenhet av projekt inom masshantering. Vi kan hjälpa till med alla typer av massavsättningsprojekt, “avfall för anläggningsändamål” och liknande. Läs mer om vad vi kan erbjuda inom masshantering.

Andra verksamheter vi hjälpt med masshantering

Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

Läs om hur vi hjälp BST med att ta anmälan om miljöfarlig verksamhet/avfall för anläggningsändamål för anläggning av verksamhetsytor inom ett område av produktionsskog.

ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

Läs mer om Pinpointer och vilken roll ENRECON haft i utvecklingen av Sveriges främsta system för att hitta mottagare för massor.

Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

Läs om hur vi tillsammans med Lerjedalen Markberedning AB och Lerjedalens Golfklubb bygger om golfbanan för förbättrad spelupplevelse och ökad säkerhet för bilister och oskyddade trafikanter