Hem / Masshantering / Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana för förbättrad spelupplevelse och förbättrad säkerhet för bilister och oskyddade trafikanter

Tillsammans med golfklubben och Lerjedalen Markberedning AB hjälper vi sedan 2016 till med ansökandet om och genomförandet av detta tillståndspliktiga anläggningsändamål – ett av få som genomförs i Sverige – och skapar nytta för det stora överskott av schaktmassor som råder i regionen under de kommande åren.

Miljötillståndet medger anläggande av ett 30-tal vallar och markjusteringar under 12 års tid och omfattar återanvändande av runt 1 miljon ton schaktmassor från Göteborgsregionen. ENRECON fungerade som projektstöd vid förankring hos markägaren, Göteborgs stad samt som ansvariga för framtagande av alla handlingar och ansökningar för nödvändiga tillstånd. Anläggandet startade i januari 2018.

Projektet utförs inne på golfbaneområdet som ligger inom Lärjedalens dalgång vilket kräver god planering och stor hänsyn till golfare, naturvärden samt geotekniska förhållanden. Under anläggandet utför vi miljökontroll omfattande stickprovsmässig mottagningskontroll av inkommande massor, säkerställande av funktion av skyddsåtgärder för att minimera negativ påverkan på naturmiljön och genomförande av uppföljande vattenprovtagning i intilliggande vattendrag.

Hjälp med masshantering?

ENRECON har mycket omfattande erfarenhet av projekt inom masshantering. Vi kan hjälpa till med alla typer av massavsättningsprojekt, “avfall för anläggningsändamål” och liknande. Läs mer om vad vi kan erbjuda inom masshantering.

Andra verksamheter vi hjälpt med masshantering

Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

Läs om hur vi hjälp BST med att ta anmälan om miljöfarlig verksamhet/avfall för anläggningsändamål för anläggning av verksamhetsytor inom ett område av produktionsskog.

ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

Läs mer om Pinpointer och vilken roll ENRECON haft i utvecklingen av Sveriges främsta system för att hitta mottagare för massor.

Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

Läs om hur vi hjälpt Kungälvs kommun med en avslutningsplan för Munkegärde deponi.