Loading

OM
ENRECON

ENRECON är, och skall vara, ett litet och personligt konsultföretag för både den stora och lilla beställaren. Med en hög servicenivå, hög kompetens och hög integritet är målsättningen att vara en återkommande leverantör av rådgivningstjänster till seriösa kunder inom återvinningsbranschen, anläggnings- och transportsektorn och alla andra som bedriver verksamheter inom mark och avfall.

ENRECON startade sin verksamhet första september 2015. Grundare är Niklas Ander som har mångårig erfarenhet av arbete med markmiljö och avfall från myndighetssidan, avfallsbranschen och som konsult. Bolaget har som målsättning för sin tillväxt att denna sker i lugn takt utan att äventyra kvalitén i de tjänster vi levererar.

Kunskap

ENRECON ska vara kunniga inom de områden verksamheten bedrivs. Bolaget skall verka inom sitt specialistområde och inte ta jobb som ligger utanför detta, därmed säkras bästa möjliga kvalitet på utförda uppdrag.

Enkelhet

ENRECON ska, utan att tumma på kvalitén, utföra uppdragen på enklast möjliga sätt. Att vara kort och koncist utan att tumma på kvalitet är en konst, och ENRECON ska vara så duktiga att budskapet kan framföras både kortfattat, förståligt och kvalitativt.

Lönsamhet

ENRECON ska vara ett affärsmässigt bolag, dock utan att övergå i girighet. Verksamhetens överskott ska, genom en generös vinstdelning till medarbetarna, komma alla till del, inte bara ägarna.

Balans

ENRECON tror att de flesta trivs bäst med balans mellan arbete, familj och fritid. Tron på att en rimlig arbetsbörda under en rimlig arbetstid genererar högkvalitativa produkter skall genomsyra bolaget.

"Målsättningen är att ENRECON skall växa i lugn takt utan att det påverkar kvalitén i våra tjänster"

ENRECON erbjuder ett utvecklande arbete inom mark och avfall tillsammans med en uttalad förståelse för att det också finns annat i livet. Eftersom ENRECON är ett litet och nystartat bolag är det helt avgörande att hitta rätt personal. I och med att bolaget är litet är det också helt avgörande att vi trivs med varandra på ett personligt plan. Stor vikt läggs vid att rekrytera inte bara personer med rätt yrkesmässiga kunskaper – lika viktigt är att hitta personer med rätt sociala egenskaper.

Vi på ENRECON

Niklas Ander

Niklas tog sin examen i miljövetenskap vid Göteborgs universitet 2004 och har, undantaget en kort period på miljöförvaltning, arbetat inom återvinningsindustrin eller som konsult. Han har haft en mängd befattningar men huvudsakligen arbetat som miljöchef och regionchef i ett återvinningsföretag samt varit verksam som uppdragsledare och delägare i ett konsultföretag. 2015 grundade Niklas ENRECON AB. Niklas arbetar främst med avfallsfrågor, men även med mark, vatten och bolagets övriga projekt. En stor del av sin tid ägnar Niklas även åt att hålla utbildningar inom avfall och masshantering. Niklas är även bolagets VD.

Erik Pettersson

Erik har arbetat på ENRECON sedan 2016, och är sedan 2017 delägare. Innan dess arbetade han under ca 10 år miljöförvaltningen i Göteborg vilket gett honom en lång och bred erfarenhet av tillsyn med ett fokus inom avfallsområdet, efterbehandlings- och infrastrukturprojekt. På ENRECON arbetar Erik inom bolagets hela verksamhetsområde, med frågor kopplade till mark, avfall och vatten. Med sin bakgrund som biolog stöttar även Erik oss andra i alla de frågor rörande djur och natur som ofta dyker upp i våra projekt. I grunden har Erik en filosofie magisterexamen i biologi samt påbyggnadsutbildning i miljö- och hälsoskydd.

Fredrik Haagen

Fredrik har arbetat på ENRECON sedan 2017. Fredrik är miljövetare och kom närmast från tjänsten som avfallsansvarig på en västsvensk kommun. Fredrik arbetade innan han började på ENRECON i sex år med miljö- och avfallsfrågor på olika positioner inom kommuner och kommunala bolag. På ENRECON arbetar Fredrik som konsult inom hela vårt verksamhetsområde, men främst med miljötjänster mot kunder inom avfallsområdet.

Teresia Kling

Teresia arbetar sedan februari 2019 på ENRECON. Hon har en magisterexamen i geovetenskap från 1992. Hon kommer närmast från ett av de stora konsultbolagen där hon under 8 år arbetade som gruppchef och uppdragsledare med frågor gällande markföroreningar, masshantering och avfall. Hon har en gedigen kunskap vad gäller miljöutredningar och miljöundersökningar, riskbedömningar, åtgärdsutredningar, riskvärdering, ansvarsutredningar och sanering.

Teresia har även en 15-årig myndighetsbakgrund med mångårig och bred erfarenhet av såväl juridiska som praktiska frågor inom hela miljöområdet som ex förorenade områden, spill- och dagvattenutsläpp, vattenskydd, kemikaliehantering, industritillsyn, schaktmassor, avfall och återvinning, täkter, avloppsrening samt buller- och luftfrågor. Vidare har Teresia stor erfarenhet av prövnings- och anmälningsärenden enligt miljöbalken, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och kontrollprogram.

Joakim Gradén

Joakim arbetar sedan mars 2020 på ENRECON. I grunden har han en magisterexamen i organisk kemi samt nio års arbetslivserfarenhet som läkemedelskemist med inriktning på organisk syntes. 2013 läste han in en magisterexamen i miljövetenskap med inriktning miljöriskanalys och har sedan dess arbetat som miljökonsult med inriktning mot förorenade områden.

Joakim har stor erfarenhet vad gäller myndighetskontakt, praktiskt fältarbete, miljötekniska markundersökningar, riskbedömningar, åtgärdsutredningar, miljökontroller och efterbehandlingsåtgärder. Han är sedan 2018 certifierade miljöprovtagare för jord och grundvatten enligt Nordtests standard NT Envir 008.

Magnus Persson

Magnus arbetar sedan juni 2022 på ENRECON. Han kommer närmast från en tjänst som miljökonsult inom arbetsområdet avfall på ett stort konsultbolag. På ENRECON arbetar Magnus främst med miljötjänster mot kunder inom avfallsområdet.

Magnus har tidigare arbetat i fem år som miljöinspektör på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad och arbetade då med störst fokus på tillsyn inom avfallsområdet. Tiden som inspektör har gett Magnus en god erfarenhet av tillsyn, miljölagstiftning och myndighetskontakter.

I grunden har Magnus en kandidatexamen i miljövetenskap från SLU, Uppsala och har läst Miljö- och hälsoskydd för naturvetare på Göteborgs universitet.

.

..

Ditt namn här?

Borde ditt namn vara nästa som står här? Kontakta i så fall Niklas!

Shopping Basket