RECOMA Hässleholm

RECOMA AB har för avsikt att inom fastigheten Kuggen 14 i Hässleholm materialåtervinna förpackningsavfall för produktion av byggskivor. Verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 kap. miljöbalken (Bolaget har tidigare anmält verksamheten i mindre omfattning till kommunens Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning).

Ansökan avser mottagande av industrispill från förpackningstillverkning samt även använda men rengjorda kompositförpackningar (typiskt dryckesförpackningar). Förpackningarna kommer genom en process att pressas samman till byggskivor.

Innan tillståndsansökan lämnas in till prövningsmyndigheten ska samråd genomföras kring planerad verksamhet för att på ett tidigt skede informera och inhämta synpunkter kring verksamheten. I länkar nedan finns en beskrivning av planerad verksamhet och dess bedömda miljökonsekvenser.

Vill Ni framföra synpunkter, eller om Ni har några frågor, kan dessa sändas till fredrik.haagen@enrecon.se, alt till postadress: ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda. Synpunkter, ska vara oss tillhanda senast 2021-12-31. Inkomna synpunkter kommer att redovisas till prövningsmyndigheten.