Hem / Referensprojekt

Referensprojekt inom miljöområdet

ENRECON utför konsulttjänster inom miljöområdet. Läs mer om något av projekt vi utfört åt våra kunder för att få en bättre förståelse kring vilka tjänster vi tillhandahåller och vilken expertis vi kan tillföra till ditt nästa projekt.

Tillstånd avfallsanläggning

Tillståndsansökan för avfallsanläggning

Tillstånd

Läs om hur vi hjälpt RGS Nordic med tillståndsansökan för deras Göteborgsanläggning – en av Sveriges största avfallsanläggningar.

Tillstånd vattenverksamhet

Tillstånd

Läs om hur vi hjälp Strömstads kommun med tillstånd (vattenverksamhet) för en omfattande utbyggnation av avloppsnätet i skärgården.

Tillstånd för deponi av inert avfall

Tillstånd

Läs om hur vi hjälpt Viavest med deras deponi för inert avfall, tillika ett av Kungsbackas större utvecklingsområden.

Tillståndsansökan för täkt, deponi och återvinningsverksamhet

Tillståndsansökan för täkt, deponi och återvinningsverksamhet

Tillstånd

Läs om hur vi hjälpt Swerock med deras tillståndsansökan för täkt, deponi och återvinningsverksamhet i Veberöd, Skåne.

Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

Masshantering

Läs om hur vi hjälp BST med att ta anmälan om miljöfarlig verksamhet/avfall för anläggningsändamål för anläggning av verksamhetsytor inom ett område av produktionsskog.

ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

Masshantering

Läs mer om Pinpointer och vilken roll ENRECON haft i utvecklingen av Sveriges främsta system för att hitta mottagare för massor.

Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

Masshantering

Läs om hur vi hjälpt Kungälvs kommun med en avslutningsplan för Munkegärde deponi.

Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

Masshantering

Läs om hur vi tillsammans med Lerjedalen Markberedning AB och Lerjedalens Golfklubb bygger om golfbanan för förbättrad spelupplevelse och ökad säkerhet för bilister och oskyddade trafikanter

Partille Port - Miljöteknisk undersökningar & riskbedömningar

Förorenade områden

Läs om hur vi hjälpt Peab Bostad AB historik inventering med detaljerade miljötekniska undersökningar samt riskbedömningar med avseende på den planerade markanvändningen.
Markundersökning

Markundersökning vid f.d. Svenska Rayons fabrik

Förorenade områden

Läs om hur vi hjälpt VEQ AB med historisk genomgång och inventering, framtagande av provtagningsplan, provtagning i jord och grundvatten, utvärdering, riskklassning enligt MIFO, riskbedömning samt åtgärdsförslag.

Ekenleden Kållereds Köpstad – Kontrollprogram inom ramen för vattenverksamhet

Förorenade områden

Läs om hur ENRECON utfört kontroller före, under och efter entreprenaden inom ramen för det kontrollprogram som upprättats för den pågående vattenverksamheten

Miljökontroll vid schakt för fjärrvärme i Göteborgsområdet

Förorenade områden

Läs hur vi på uppdrag av ledningsägare och utförande entreprenör utrett föroreningssituationen inför schakt i planerat ledningsläge och klassificerat överskottsmassor på förhand.

Ändringstillstånd till Surte hamn för att framtidssäkra verksamheten

Avfallsfrågor

Deponigasutredning inför kommande sluttäckning vid avfallsdeponi

Avfallsfrågor

Läs hur vi genomfört en deponigasutredning inför en kommande sluttäckning av en avfallsdeponi.

Enrecon hjälper Sortera med avfallsanläggning

Avfallsfrågor

Läs hur vi bistått Sortera i hela tillståndsprocessen. Från tidig planering fram till lagakraftvunnet beslut.