RGS Nordic AB, Göteborg

RGS Nordic AB (tidigare RGS 90) har för närvarande två pågående tillståndsprocesser.

Den ena avser en ansökningsprocess hos mark- och miljödomstolen avseende en permanent utökning av befintlig verksamhet. Samråd genomfördes, och ansökan lämnades in, under 2019. Samrådshandlingar för tillståndsprocessen återfinns nedan.

I avvaktan på att dom meddelas i målet som avser den permanenta ökningen av mängden avfall samt för att möta den efterfrågan som råder idag avser RGS att ansökan om ett tillfälligt ändringstillstånd (tillfällig utökning) för verksamheten för år 2020. Ansökan för 2020 års utökning kommer huvudsakligen att överensstämma med den ansökan om tillfälligt ändringstillstånd som gavs in och beviljades under 2019.

Ansökan om tillfälligt ändringstillstånd för 2020 kommer därmed att avse ett tillstånd att, utöver vad som medges enligt befintligt tillstånd, kunna mekaniskt bearbeta ytterligare 150 000 ton icke-farligt avfall i form av jord genom siktning. Den ansökta verksamheten kommer att ske
inom befintligt verksamhetsområde inom del av fastigheten Arendal 12:117 i Göteborg.

En mer utförlig beskrivning av planerad verksamhet och dess bedömda miljökonsekvenser finns i samrådsutskick respektive samrådsunderlag för den tillfälliga verksamheten nedan.

Den som önskar ytterligare information eller vill lämna synpunkter rörande ansökan kan kontakta ENRECON på rgsnordic@enrecon.se alternativt ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda. Vi behöver era eventuella synpunkter senast 2020-03-20. Inkomna synpunkter kommer att biläggas ansökan, vilken också blir offentlig handling.

NOTERA ATT SAMRÅDET SOM NU GENOMFÖRS AVSER ANSÖKAN OM TILLFÄLLIGT UTÖKAD VERKSAMHET UNDER 2020!

Den som önskar ytterligare information om processen avseende den permanenta ökningen kan kontakta ENRECON på rgsnordic@enrecon.se.

 

Dokument