Säve skyttecenter

Hisingen Göteborgs jaktvårdskrets har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att med användning av överskottsmassor anlägga en bullervall vid skjutbanan Säve skyttecenter inom del av fastigheterna Kalshed 4:2, Trädet 1:2 samt Åseby 7:2 i Göteborgs kommun. Syftet med vallen är att reducera buller från skjutbanan vid närliggande bostäder. 

För byggnation av vallen planeras överskottsmassor av jord och sten att användas. Jorden som tillförs området kommer inte att innehålla föroreningsnivåer över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning. Det totala massbehovet uppgår till ca 150 000 m3 och anläggandet beräknas att ta tre till fyra år. För att ha marginal kommer ansökan omfatta maximalt 200 000 m3 och en maximal tid om 5 år.

För att det ska vara möjligt att anlägga vallen kommer Holmbäcken att behöva kulverteras längs sträckningen under vallen för att upprätthålla samma avrinningsförhållanden som idag och för att säkerställa vattenföringen i bäcken nedströms. 

I länkar nedan finns en beskrivning av planerad verksamhet och dess bedömda miljökonsekvenser.

Den som önskar ytterligare information eller vill lämna synpunkter med anledning av ansökan kan vända sig till ENRECON AB (miljökonsult).

Eventuella synpunkter på planerad verksamhet ska lämnas skriftligen, senast den 4 september, till saveskyttecenter@enrecon.se alternativt per post till ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda.