Sortera Jordbro

Sortera Recycling har för avsikt att ansöka om tillstånd för fortsatt och utökad återvinningsverksamhet inom befintligt verksamhetsområde inom fastigheterna Åby 1:184,

1:185 och 1:209 i Haninge kommun. Ansökan omfattar lagring som en del i att samla in avfall (mellanlagring), sortering samt mekanisk bearbetning genom krossning och olika typer av

siktning av verksamhets-, bygg- och rivningsavfall. Ansökan utgör tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap.

Innan tillståndsansökan lämnas in till prövningsmyndigheten ska samråd genomföras kring planerad verksamhet för att på ett tidigt skede informera och inhämta synpunkter kring

verksamheten. I länkar nedan finns en beskrivning av planerad verksamhet och dess bedömda miljökonsekvenser.

Den som önskar ytterligare information eller vill lämna synpunkter med anledning av ansökan kan vända sig till ENRECON AB (miljökonsult).

Eventuella synpunkter på planerad verksamhet ska lämnas skriftligen, senast den 2021-10-04, till sorterajordbro@enrecon.se alternativt per post till ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda.