Surte hamn

Surte Åkeri AB har för avsikt att ansöka om ändringstillstånd för fortsatt och utökad verksamhet inom befintligt verksamhetsområde i Surte Hamn inom västra delen av fastighet Surte 1:238, Ale kommun. Ansökan gäller tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken.

Inom fastigheten bedriver bolaget hamnverksamhet som godshantering inom området. Godset består delvis av jordmassor klassade som både farligt avfall och icke farligt avfall. Det tillstånd som idag gäller för lagring av avfallsklassade jordmassor är tidsbegränsat fram till och med år 2022. Den nu aktuella ansökan om ändringstillstånd, gäller dels en fortsatt lagring och hantering av jordmassor efter år 2022, dels bearbetning och behandling av de massor som hanteras på anläggningen.

Den som önskar ytterligare information eller vill lämna synpunkter med anledning av ansökan kan vända sig till ENRECON AB (miljökonsult). Kontaktperson Tobias Olsson, tel. 0721468279.

Synpunkter på planerad verksamhet ska lämnas skriftligen, senast den 17 juli 2020, till tobias.olsson@enrecon.se alternativt per post till: ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda.

Dokument