SWEROCK Båstad

SWEROCK AB avser att hos mark- och miljödomstolen söka tillstånd enligt 9 och 11 kapitlet miljöbalken avseende en deponi för inert avfall på fastigheterna Finnsbo 1:13, 1:22 och 1:29 samt Eskilstorp 6:2, 6:8, 6:15 och 6:16, Båstads kommun. Fastigheterna utgörs av en f.d. bergtäkt. 

Bolaget har för avsikt att fylla ut den f.d. bergtäkten och höjdanpassa området till omkring­liggande mark genom att ta emot externa överskottsmassor. Det finns kommunala planer på att exploatera den nordvästra delen av området för industriell verksamhet. Inom övriga delar av brytområdet planeras att marken planteras med skog för att området ska smälta in och anpassas till omgivande natur och terräng.

Verksamheten kommer att omfatta mottagning och deponering av överskottsmassor. Berg, betong, tegel och liknande inerta material kommer att tas emot för konstruktion (anläggande av transportvägar, mothållsvallar och liknande). Verksamheten beräknas pågå under ca 20 år. De mest påtagliga miljöeffekterna till följd av verksamheten bedöms utgöras av transporter till och från verksamheten.

Innan en tillståndsansökan lämnas in ska ett samråd hållas. 

Den som önskar ytterligare information eller vill lämna synpunkter med anledning av ansökan kan vända sig till ENRECON AB (miljökonsult). En beskrivning av planerad verksamhet och dess bedömda miljökonsekvenser finns tillgängligt på www.enrecon.se.

Synpunkter på planerad verksamhet ska lämnas skriftligen, senast den 17 augusti 2020, till bastad@enrecon.se alternativt per post till ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda.