HemTillståndsfrågor / Ansökan om deponi för inert avfall, VIAVEST Klovsten

Ansökan om deponi för inert avfall, VIAVEST Klovsten

ENRECON har sedan 2016 tillsammans med Magnussons Advokatbyrå stöttat VIAVEST i ansökan om miljötillstånd hos mark och miljödomstolen för anläggande av en deponi för inert avfall och återvinningsverksamhet vid Klovsten intill E6:an i Kungsbacka kommun.

Vi har i denna relativt komplexa tillståndsansökan ansvarat för framtagande av miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning för planerade åtgärder och stöttat uppdragsgivaren från inledande planeringsskede till huvudförhandling i domstolen.

Anläggandet av deponin innefattar ianspråktagande av ett kärr och därav anläggande av ersättande dammar och våtmark för att kompensera för förlorade värden. Deponin kommer att kunna ta emot överskottsmassor från det expansiva Kungsbackaområdet och när utfyllnaden står klar omvandlas till verksamhetsytor i ett mycket attraktivt läge i direkt anslutning till E6.

Tillståndet vann laga kraft 2 juni 2020 och nu har vi fått uppdraget att ta fram kontrollprogram som stödjer exploatören i sitt ansvar för hänsyn till människors hälsa och miljö under deponins aktiva fas. Vi ansvarar också för regelbunden provtagning av yt- och grundvatten i anslutning till deponin.

Hjälp med tillstånd eller anmälan?

Vi på hjälper dig från start till mål för att söka de Miljötillstånd eller göra de anmälningar din verksamhet kräver, oavsett om det är mindre eller större processer. Vi har en gedigen erfarenhet av olika typer av miljöprövningar, inkluderat vattenverksamhet. Läs mer om vad vi kan erbjuda inom miljötillstånd.

Andra verksamheter vi hjälpt med tillståndsfrågor

Tillstånd avfallsanläggning

Tillståndsansökan för avfallsanläggning

Läs om hur vi hjälpt RGS Nordic med tillståndsansökan för deras Göteborgsanläggning – en av Sveriges största avfallsanläggningar.

Tillstånd vattenverksamhet

Läs om hur vi hjälp Strömstads kommun med tillstånd (vattenverksamhet) för en omfattande utbyggnation av avloppsnätet i skärgården.

Tillståndsansökan för täkt, deponi och återvinningsverksamhet

Tillståndsansökan för täkt, deponi och återvinningsverksamhet

Läs om hur vi hjälpt Swerock med deras tillståndsansökan för täkt, deponi och återvinningsverksamhet i Veberöd, Skåne.