HemTillståndsfrågor / Tillståndsansökan för vattenverksamhet åt Strömstad kommun

Tillståndsansökan för vattenverksamhet för nedläggning av sjöförlagda avloppsledningar, Strömstad kommun

ENRECON har hjälpt till att upprätta handlingar till tillståndsansökan för vattenverksamhet för nedläggning av sjöförlagda avloppsledningar i samband med ombyggnad av Österröds avloppsreningsverk i Strömstads kommun.

Kommun planerar för sjöledningar som ska möjliggöra påkoppling av ytterligare bebyggelse till det kommunala spillvattensystemet. Ledningarna ska avlasta befintliga ledningar genom staden samtidigt som behovet av pumpning till reningsverket kommer att minska. Projektet innebär anläggande av fyra sjöförlagda avloppsledningar, vilka ska anslutas från/till Österröds avloppsreningsverk. I projektet ingår även nybyggnad och ombyggnad av tre avloppspumpstationer.

Vattenverksamheten omfattar hela ledningssträckan som är ca 12 km lång och arbetet kommer att utföras i tre etapper. Ledningarna kommer i huvudsak att förläggas direkt på botten. I samband med nedläggning på botten kan schaktning, sprängning och/eller fyllning behöva genomföras. Styrd borrning kommer att utföras då vattnet inte är tillräckligt djupt för att kunna förlägga ledningar på botten eller när det inte är lämpligt att lägga ledningar på botten, t.ex. inom känsliga områden med ålgräs eller förorenade sediment.

I april 2020 lämnade Mark- och miljödomstolen Strömstads kommun tillstånd för sökt verksamhet. Projektet planeras att påbörjas under 2020.

Hjälp med tillstånd eller anmälan?

Vi på hjälper dig från start till mål för att söka de Miljötillstånd eller göra de anmälningar din verksamhet kräver, oavsett om det är mindre eller större processer. Vi har en gedigen erfarenhet av olika typer av miljöprövningar, inkluderat vattenverksamhet. Läs mer om vad vi kan erbjuda inom miljötillstånd.

Andra verksamheter vi hjälpt med tillståndsfrågor

Tillstånd avfallsanläggning

Tillståndsansökan för avfallsanläggning

Läs om hur vi hjälpt RGS Nordic med tillståndsansökan för deras Göteborgsanläggning – en av Sveriges största avfallsanläggningar.

Tillstånd för deponi av inert avfall

Läs om hur vi hjälpt Viavest med deras deponi för inert avfall, tillika ett av Kungsbackas större utvecklingsområden.

Tillståndsansökan för täkt, deponi och återvinningsverksamhet

Tillståndsansökan för täkt, deponi och återvinningsverksamhet

Läs om hur vi hjälpt Swerock med deras tillståndsansökan för täkt, deponi och återvinningsverksamhet i Veberöd, Skåne.