Författare: Niklas

 • Bredemads avfallsanläggning, Ljungby

  Ljungby kommun har tidigare genomfört ett samråd inom ramen för miljötillståndsansökan för fortsatt och utökad verksamhet vid Bredemads avfallsanläggning. Samråd för verksamheten skedde under 2021/2022, men avser härvid att kompletteras med följande. Deponering kommer, utöver och med förtydligande av vad som tidigare angivits, att även ske av maximalt 5 000 ton sådant farligt avfall som får…

 • WS Skrot & Industriåtervinning AB

  Nytt tillstånd Vårgårda WS Skrot & Industriåtervinning AB avser att hos Länsstyrelsen i Västra Götaland söka tillstånd enligt 9 kap miljöbalken avseende återvinningsverksamhet på fastigheten Degrabo 5:5, i Vårgårda kommun. Ansökan omfattar bland annat lagring som en del i att samla in avfall, sortering och mekanisk bearbetning av avfall samt skrotning av bilar och andra…

 • Veidekke Industri AB – ny täkt och deponi för inert avfall – Ribbingsberg

  Veidekke Industri AB avser att ansöka om tillstånd för täkt av berg, deponi för inert avfall, mekanisk bearbetning av avfall samt asfaltsproduktion enligt 9 kap. miljöbalken inom fastigheterna Ribbingsberg 1:1 i Vårgårda kommun och Heden 1:5 och Heden 2:1 i Essunga kommun. Behov av nytt bergmaterial bedöms finnas inom närområdet. Trafikverkets arbete med E20 och…

 • Ombyggnation kaj i Fjällbacka

  Ombyggnation kaj i Fjällbacka

  I samband med ombyggnation av kaj i Fjällbacka har ENRECON fungerat som expertstöd inom miljöområdet åt Brixly AB.

 • VA-ledningar, Orust – Tuvesvik – Ellös

  VA-ledningar, Orust – Tuvesvik – Ellös Orust kommun planerar för sjöledningar som ska möjliggöra påkoppling av ytterligare bebyggelse till det kommunala spillvattensystemet. Nya ledningar läggs för att de befintliga reningsverken är gamla och har kapacitetsproblem och man vill samla all avloppsrening till det utökade verket i Ellös. Kommunen planerar därmed att anlägga en spillvattenledning från…

 • Wallhamns hamn

  Reparationsarbeten samt ny- och ombyggnation av kaj i Wallhamns hamn Wallhamn AB planerar att utföra reparationsarbeten samt ny- och ombyggnadsarbeten av kajer i Wallhamns hamn, inom fastigheten Tjörn Vallhamn 3:11 (1) i Tjörns kommun. Inom ramen för projektet planerar Wallhamn AB att komplettera hamnen med en ramp för fartyg med akterramp. Innan tillståndsansökan lämnas in…

 • Sortera Rosersberg

  Sortera Recycling avser att hos Länsstyrelsen i Stockholms län söka tillstånd enligt 9 kap miljöbalken avseende utökad återvinningsverksamhet inom fastigheterna Rosersberg 11:92, 11:136 och 11:110, i Sigtuna kommun. Ansökan omfattar bland annat lagring som en del i att samla in avfall (mellanlagring), sortering samt mekanisk bearbetning genom krossning och olika typer av siktning av verksamhets-,…