Schakt i Väst – Deponi för inert avfall, Kode

Schakt i Väst AB har för avsikt att ansöka om miljötillstånd för anläggande av deponi för inert avfall på fastigheten Lunna 1:2, Kungälvs kommun.

Bolaget har för avsikt att höjdanpassa området till omkring­liggande mark genom att ta emot externa överskottsmassor. Verksamheten kommer att omfatta mottagning och deponering av överskottsmassor (som jord och sten). Berg, betong, tegel och liknande inerta material kommer att tas emot för konstruktion (anläggande av transportvägar, mothållsvallar och liknande). Efter att deponeringen är avslutad kan området omvandlas till verksamhetsyta alternativt kommer återplantering av skog ske för att området ska smälta in och anpassas till omgivande natur och terräng. Verksamheten kommer maximalt att pågå i 20 år, beroende av tillgången av överskottsmassor. De mest påtagliga miljöeffekterna till följd av verksamheten bedöms utgöras av transporter till och från verksamheten.

Innan tillståndsansökan lämnas in till prövningsmyndigheten ska samråd hållas.

Den som önskar ytterligare information med anledning av ansökan kan vända sig till ENRECON AB (miljökonsult). En beskrivning av planerad verksamhet och dess bedömda miljökonsekvenser finns tillgängligt på www.enrecon.se.

Synpunkter på planerad verksamhet ska lämnas skriftligen, senast den 7 mars 2022, till lunna@enrecon.se alternativt per post till ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda.