Tillståndsansökan för vattenverksamhet

ENRECON har hjälpt till att upprätta handlingar till tillståndsansökan för vattenverksamhet för nedläggning av sjöförlagda avloppsledningar i samband med ombyggnad av Österröds avloppsreningsverk i Strömstads kommun.

Kommun planerar för sjöledningar som ska möjliggöra påkoppling av ytterligare bebyggelse till det kommunala spillvattensystemet. Ledningarna ska avlasta befintliga ledningar genom staden samtidigt som behovet av pumpning till reningsverket kommer att minska. Projektet innebär anläggande av fyra sjöförlagda avloppsledningar, vilka ska anslutas från/till Österröds avloppsreningsverk. I projektet ingår även nybyggnad och ombyggnad av tre avloppspumpstationer.

Vattenverksamheten omfattar hela ledningssträckan som är ca 12 km lång och arbetet kommer att utföras i tre etapper. Ledningarna kommer i huvudsak att förläggas direkt på botten. I samband med nedläggning på botten kan schaktning, sprängning och/eller fyllning behöva genomföras. Styrd borrning kommer att utföras då vattnet inte är tillräckligt djupt för att kunna förlägga ledningar på botten eller när det inte är lämpligt att lägga ledningar på botten, t.ex. inom känsliga områden med ålgräs eller förorenade sediment.

I april 2020 lämnade Mark- och miljödomstolen Strömstads kommun tillstånd för sökt verksamhet. Projektet planeras att påbörjas under 2020.

Utvalda projekt där vi arbetat med tillståndsfrågor

 • Ändringstillstånd Surte hamn

  Ändringstillstånd och ansökningar om gränsöverskridande transporter

  Läs mer →

 • Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

  Ansökan för tillståndspliktiga anläggningsändamål

  Läs mer →

 • Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

  Riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor

  Läs mer →

 • ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

  Hitta mottagare för överskottsmassor

  Läs mer →

 • Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

  Massbalansberäkning, egenkontrollprogram och myndighetskontakter

  Läs mer →

 • Miljötillstånd åt VIAVEST

  Tillstånd för deponi av inert avfall

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Läs mer →