Vi hjälper dig genom tillståndsprocessen

ENRECON har ofta en projektledande funktion där vi är tidigt engagerade i processen och inte bara tar fram relevanta handlingar utan även planerar verksamheten och tillståndsprocesserna i ett mer strategiskt perspektiv.

Vi brukar alltid inleda med ett uppstartsmöte där vi tillsammans med dig som kund går igenom den planerade verksamheten och planerar processen. 

För tillståndspliktiga verksamheter inleds tillståndsprocessen med ett samråd där du som verksamhetsutövare oftast tidigt får kunskap om utmaningar och hinder samt vilka områden myndigheter och andra intressenter anser som viktigast avseende din verksamhet eller ditt projekt. 

Efter samrådet är genomfört ska en ansökan och miljökonsekvensbeskrivning upprättas och lämnas in vilken beskriver verksamheten eller projektet och dess inverkan på miljön. 

Efter eventuella kompletteringar, yttranden och bemötanden, eventuell syn och förhandling beslutar miljöprövningsdelegationen (länsstyrelsen) eller mark- och miljödomstolen i ärendet.

Blir det ett avslag eller oskäliga villkor eller krav kan beslutet överklagas.

Vi följer dig genom hela processen, håller i möten, tar fram dokumentation och utredningar osv. Vi hjälper dig helt enkelt att dels ta fram det myndigheterna efterfrågar, dels att navigera rätt i processen och dels att hjälpa dig i de olika mer strategiska avvägningar som nästan alltid uppenbarar sig.

Tillståndspliktig verksamhet? Vi hjälper dig genom processen!

Utvalda projekt där vi arbetat med tillstånd för miljöfarlig verksamheter

 • Avfallsanläggning åt Sortera

  Lagring av farligt avfall och hantering av tunga massor

  Läs mer →

 • Ändringstillstånd Surte hamn

  Ändringstillstånd och ansökningar om gränsöverskridande transporter

  Läs mer →

 • Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

  Ansökan för tillståndspliktiga anläggningsändamål

  Läs mer →

 • Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

  Massbalansberäkning, egenkontrollprogram och myndighetskontakter

  Läs mer →

 • Miljötillstånd åt VIAVEST

  Tillstånd för deponi av inert avfall

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för vattenverksamhet åt Strömstad kommun

  Tillståndsansökan för vattenverksamhet åt Strömstad kommun

  Läs mer →