Samråd

Här kan publik information för olika projekt inhämtas, exempelvis samrådsunderlag för allmänheten.

ENRECON publicerar, på kunds uppdrag, kostnadsfritt underlag i rimlig omfattning i de projekt bolaget är inblandade i. Tveka inte att höra av dig om du som kund till ENRECON önskar publicera dokument (såsom samrådsinformation) här.

 • RECOMA AB

  Ändringstillstånd RECOMA AB RECOMA AB bedriver idag återvinningsverksamhet inom fastigheten Kuggen 14 i Hässleholms kommun enligt miljötillstånd från Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Skåne. Bolaget har idag möjlighet att lagra maximalt 40 ton avfall inför behandling, men ser på sikt ett behov av att lagra upp till 300 ton avfall vid enskilt tillfälle. Med anledning av…

  Läs mer →

 • Bredemads avfallsanläggning, Ljungby

  Ljungby kommun har tidigare genomfört ett samråd inom ramen för miljötillståndsansökan för fortsatt och utökad verksamhet vid Bredemads avfallsanläggning. Samråd för verksamheten skedde under 2021/2022, men avser härvid att kompletteras med följande. Deponering kommer, utöver och med förtydligande av vad som tidigare angivits, att även ske av maximalt 5 000 ton sådant farligt avfall som får…

  Läs mer →

 • WS Skrot & Industriåtervinning AB

  Nytt tillstånd Vårgårda WS Skrot & Industriåtervinning AB avser att hos Länsstyrelsen i Västra Götaland söka tillstånd enligt 9 kap miljöbalken avseende återvinningsverksamhet på fastigheten Degrabo 5:5, i Vårgårda kommun. Ansökan omfattar bland annat lagring som en del i att samla in avfall, sortering och mekanisk bearbetning av avfall samt skrotning av bilar och andra…

  Läs mer →

 • Veidekke Industri AB – ny täkt och deponi för inert avfall – Ribbingsberg

  Veidekke Industri AB avser att ansöka om tillstånd för täkt av berg, deponi för inert avfall, mekanisk bearbetning av avfall samt asfaltsproduktion enligt 9 kap. miljöbalken inom fastigheterna Ribbingsberg 1:1 i Vårgårda kommun och Heden 1:5 och Heden 2:1 i Essunga kommun. Behov av nytt bergmaterial bedöms finnas inom närområdet. Trafikverkets arbete med E20 och…

  Läs mer →

 • VA-ledningar, Orust – Tuvesvik – Ellös

  VA-ledningar, Orust – Tuvesvik – Ellös Orust kommun planerar för sjöledningar som ska möjliggöra påkoppling av ytterligare bebyggelse till det kommunala spillvattensystemet. Nya ledningar läggs för att de befintliga reningsverken är gamla och har kapacitetsproblem och man vill samla all avloppsrening till det utökade verket i Ellös. Kommunen planerar därmed att anlägga en spillvattenledning från…

  Läs mer →

 • Wallhamns hamn

  Reparationsarbeten samt ny- och ombyggnation av kaj i Wallhamns hamn Wallhamn AB planerar att utföra reparationsarbeten samt ny- och ombyggnadsarbeten av kajer i Wallhamns hamn, inom fastigheten Tjörn Vallhamn 3:11 (1) i Tjörns kommun. Inom ramen för projektet planerar Wallhamn AB att komplettera hamnen med en ramp för fartyg med akterramp. Innan tillståndsansökan lämnas in…

  Läs mer →

 • Sortera Rosersberg

  Sortera Recycling avser att hos Länsstyrelsen i Stockholms län söka tillstånd enligt 9 kap miljöbalken avseende utökad återvinningsverksamhet inom fastigheterna Rosersberg 11:92, 11:136 och 11:110, i Sigtuna kommun. Ansökan omfattar bland annat lagring som en del i att samla in avfall (mellanlagring), sortering samt mekanisk bearbetning genom krossning och olika typer av siktning av verksamhets-,…

  Läs mer →

 • Sortera – Malmö

  Sortera Materials AB har för avsikt att ansöka om miljötillstånd för utökad återvinningsverksamhet inom fastigheten Hamnen 22:164.

  Läs mer →

 • Veidekke Industri AB – Landvetterkrossen

  Veidekke Industri AB avser att ansöka om tillstånd för fortsatt och utökad täkt av berg, deponi för inert avfall, mekanisk bearbetning av avfall och asfaltverk enligt 9 kap. miljöbalken samt bortledande av grundvatten enligt 11 kap. miljöbalken på fastigheten Lillhult 1:26.

  Läs mer →

 • Schakt i Väst – Återvinningsanläggning Säve

  Schakt i Väst AB har för avsikt att söka tillstånd enligt miljöbalken för etablering av en återvinningsanläggning för jordsiktning av icke farligt avfall på fastigheten Åseby 7:2 i Göteborg.

  Läs mer →

 • Platzer – Arendalsudden

  Platzer Fastigheter AB har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken (s.k. Natura 2000-tillstånd) för uppförande av tre byggnader och drift av logistikverksamhet på Arendalsudden inom fastigheten Arendal 764:720 i Göteborg i anslutning till Natura 2000-området Torsviken.

  Läs mer →

 • VA-ledningar, Orust Mollösunds – Barrevik

  Orust kommun planerar för sjöledningar för påkoppling av ytterligare bebyggelse till det kommunala spillvattensystemet. Nya ledningar läggs för att avloppsverken i Barrevik och Mollösund är gamla och har kapacitetsproblem och man vill samla all avloppsrening till det utökade verket i Ellös.

  Läs mer →