Miljöteknisk undersökning i mark och grundvatten

Vid f.d. Svenska Rayons fabrik på Älvenäs industriområde utanför Karlstad genomfördes en miljöteknisk undersökning i mark och grundvatten, motsvarande MIFO fas 2 på uppdrag av fastighetsägaren VEQ AB.

Verksamheten på området startade under andra världskriget i syfte att, när tillgången till bomull var begränsad, producera kläder och liknande av skogsråvara. På fastigheten hade Svenska Rayon bedrivit verksamhet i över 60 år med stor produktion av cellull (rayonull, viskos), rayonsilke, rayoncord och modalfiber. Industrin hade omfattande kemikaliehantering och flertalet kemikalieolyckor hade inträffat inom området. Inom området fanns även en cisternpark med stora volymer bränsle och kemikalier.

Uppdraget innefattade historisk genomgång och inventering, framtagande av provtagningsplan, provtagning i jord och grundvatten, utvärdering, riskklassning enligt MIFO, riskbedömning samt åtgärdsförslag. Kommunicering skedde fortlöpande med nuvarande fastighetsägare samt tillsynsmyndighet.

Utvalda projekt där vi arbetat med förorenade områden

 • Ombyggnation kaj i Fjällbacka

  I samband med ombyggnation av kaj i Fjällbacka har ENRECON fungerat som expertstöd inom miljöområdet åt Brixly AB.

  Läs mer →

 • Miljökontroll åt Mark och Energibyggarna

  Miljökontroll vid schakt för fjärrvärme

  Läs mer →

 • Markundersökning åt VEQ AB

  Miljöteknisk undersökning i mark och grundvatten

  Läs mer →