Miljökontroll vid schakt för fjärrvärme i Göteborgsområdet

ENRECON har under många år hjälpt Mark och Energibyggarna med markundersökningar innan och under fjärrvärmeschakter i Göteborgsområdet. Uppdragen syftar till att underlätta en miljömässig hantering av överskottsmassor i samband med ledningsschakter.

Stora delar av Göteborgsområdet består av äldre utfyllnader och är påverkat av tidigare verksamhet. Markföroreningar av olika slag är därför vanligt förekommande vilket är en utmaning vid ut- och ombyggnad av stadens fjärrvärmenät.

På uppdrag av ledningsägare och utförande entreprenör utreder vi föroreningssituationen inför schakt i planerat ledningsläge och klassificerar överskottsmassor på förhand. Vi tar fram rekommendationer kring avsättningen som innefattar tydliga schaktinstruktioner och utför slutligen miljökontroll i schakterna. Vid behov stöttar vi uppdragsgivaren i myndighetskontakter kring bedömning av ansvar för och utbredningen av nödvändig sanering, genomför miljökontroll under arbetets gång och författar slutrapporter.

Utvalda projekt där vi arbetat med förorenade områden

 • Ombyggnation kaj i Fjällbacka

  I samband med ombyggnation av kaj i Fjällbacka har ENRECON fungerat som expertstöd inom miljöområdet åt Brixly AB.

  Läs mer →

 • Miljökontroll åt Mark och Energibyggarna

  Miljökontroll vid schakt för fjärrvärme

  Läs mer →

 • Markundersökning åt VEQ AB

  Miljöteknisk undersökning i mark och grundvatten

  Läs mer →