Ansökan för tillståndspliktiga anläggningsändamål

Tillsammans med golfklubben och Lerjedalen Markberedning AB hjälper vi sedan 2016 till med ansökandet om och genomförandet av detta tillståndspliktiga anläggningsändamål – ett av få som genomförs i Sverige – och skapar nytta för det stora överskott av schaktmassor som råder i regionen under de kommande åren.

Miljötillståndet medger anläggande av ett 30-tal vallar och markjusteringar under 12 års tid och omfattar återanvändande av runt 1 miljon ton schaktmassor från Göteborgsregionen. ENRECON fungerade som projektstöd vid förankring hos markägaren, Göteborgs stad samt som ansvariga för framtagande av alla handlingar och ansökningar för nödvändiga tillstånd. Anläggandet startade i januari 2018.

Projektet utförs inne på golfbaneområdet som ligger inom Lärjedalens dalgång vilket kräver god planering och stor hänsyn till golfare, naturvärden samt geotekniska förhållanden. Under anläggandet utför vi miljökontroll omfattande stickprovsmässig mottagningskontroll av inkommande massor, säkerställande av funktion av skyddsåtgärder för att minimera negativ påverkan på naturmiljön och genomförande av uppföljande vattenprovtagning i intilliggande vattendrag.

Utvalda projekt där vi arbetat med massor

 • Ändringstillstånd Surte hamn

  Ändringstillstånd och ansökningar om gränsöverskridande transporter

  Läs mer →

 • Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

  Ansökan för tillståndspliktiga anläggningsändamål

  Läs mer →

 • Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

  Riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor

  Läs mer →

 • ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

  Hitta mottagare för överskottsmassor

  Läs mer →

 • Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

  Massbalansberäkning, egenkontrollprogram och myndighetskontakter

  Läs mer →

 • Miljötillstånd åt VIAVEST

  Tillstånd för deponi av inert avfall

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Läs mer →