Tillstånd för deponi av inert avfall

ENRECON har sedan 2016 tillsammans med Magnussons Advokatbyrå stöttat VIAVEST i ansökan om miljötillstånd hos mark och miljödomstolen för anläggande av en deponi för inert avfall och återvinningsverksamhet vid Klovsten intill E6:an i Kungsbacka kommun.

Vi har i denna relativt komplexa tillståndsansökan ansvarat för framtagande av miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning för planerade åtgärder och stöttat uppdragsgivaren från inledande planeringsskede till huvudförhandling i domstolen.

Anläggandet av deponin innefattar ianspråktagande av ett kärr och därav anläggande av ersättande dammar och våtmark för att kompensera för förlorade värden. Deponin kommer att kunna ta emot överskottsmassor från det expansiva Kungsbackaområdet och när utfyllnaden står klar omvandlas till verksamhetsytor i ett mycket attraktivt läge i direkt anslutning till E6.

Tillståndet vann laga kraft 2 juni 2020 och nu har vi fått uppdraget att ta fram kontrollprogram som stödjer exploatören i sitt ansvar för hänsyn till människors hälsa och miljö under deponins aktiva fas. Vi ansvarar också för regelbunden provtagning av yt- och grundvatten i anslutning till deponin.

Utvalda projekt där vi arbetat med tillståndsfrågor

 • Avfallsanläggning åt Sortera

  Lagring av farligt avfall och hantering av tunga massor

  Läs mer →

 • Ändringstillstånd Surte hamn

  Ändringstillstånd och ansökningar om gränsöverskridande transporter

  Läs mer →

 • Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

  Ansökan för tillståndspliktiga anläggningsändamål

  Läs mer →

 • Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

  Massbalansberäkning, egenkontrollprogram och myndighetskontakter

  Läs mer →

 • Miljötillstånd åt VIAVEST

  Tillstånd för deponi av inert avfall

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för vattenverksamhet åt Strömstad kommun

  Tillståndsansökan för vattenverksamhet åt Strömstad kommun

  Läs mer →