Hem / Tillståndsfrågor

Miljöfarlig verksamhet? - Vi hjälper dig med tillstånd

Driver du en verksamheter som kräver tillstånd? För många miljöfarliga verksamheter krävs anmälan eller tillstånd för att bedriva verksamheten. Vi på ENRECON kan hjälpa Dig med de flesta typer av anmälnings- och tillståndsprocesser, allt ifrån enkla anmälningar till kommunen till komplexa prövningar i Mark- och miljödomstolen.

Hjälp med tillstånd eller anmälan?

Tillstånd miljöfarlig verksamhet

Vår specialitet är anmälnings- och tillståndsprocesser inom avfallsområdet (tillstånd eller anmälan om miljöfarlig verksamhet), men vi arbetar även brett med andra typer av verksamheter. Vi har varit med och skrivit ansökningshandlingar och/eller miljökonsekvensbeskrivningar för bland annat tillståndspliktiga deponier, avfallsanläggningar, avloppsreningsverk, hamnar, täkter mm på både A- och B-nivå. I många fall har verksamheterna även varit tillståndspliktiga vattenverksamheter (eller endast tillståndspliktiga på grund av vattenverksamheten). Vi har skrivit en mycket stor mängd anmälningar och hjälpt till i ett stort antal mindre ärenden vid sk. 12:6-samråd mm.

Vi tar dig genom tillståndsprocessen

ENRECON har ofta en projektledande funktion där vi är tidigt engagerade i processen och inte bara tar fram relevanta handlingar utan även planerar verksamheten och tillståndsprocesserna i ett mer strategiskt perspektiv. 

För tillståndspliktiga verksamheter inleds tillståndsprocessen med ett samråd där du som verksamhetsutövare tidigt får kunskap om utmaningar och hinder samt vilka områden myndigheter och andra intressenter anser som viktigast avseende din verksamhet eller ditt projekt. Då det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att processen sker på ett korrekt sätt bistår vi verksamheter med vår kompetens inom området. Detta gäller både offentliga och privata projekt.

Efter samrådet är genomfört ska en ansökan och miljökonsekvensbeskrivning upprättas och lämnas in vilken beskriver verksamheten eller projektets inverkan på miljön. Beroende på typ av verksamhet kan det vara fastställt genom miljöbedömningsförordningen att din verksamhet orsakar betydande miljöpåverkan. Vad detta betyder för just ditt tillstånd kan vi givetvis hjälpa till med.

Efter eventuella kompletteringar, yttranden och bemötanden, eventuell syn och förhandling beslutar miljöprövningsdelegationen (länsstyrelsen) eller mark- och miljödomstolen i ärendet.

Blir det ett avslag eller oskäliga villkor eller krav kan vi även bistå dig igenom processen med ett överklagande.

Projekt och verksamheter vi hjälpt med tillståndsfrågor

Tillstånd avfallsanläggning

Tillståndsansökan för avfallsanläggning

Läs om hur vi hjälpt RGS Nordic med tillståndsansökan för deras Göteborgsanläggning – en av Sveriges största avfallsanläggningar.

Tillstånd vattenverksamhet

Läs om hur vi hjälp Strömstads kommun med tillstånd (vattenverksamhet) för en omfattande utbyggnation av avloppsnätet i skärgården.

Tillstånd för deponi av inert avfall

Läs om hur vi hjälpt Viavest med deras deponi för inert avfall, tillika ett av Kungsbackas större utvecklingsområden.

Tillståndsansökan för täkt, deponi och återvinningsverksamhet

Tillståndsansökan för täkt, deponi och återvinningsverksamhet

Läs om hur vi hjälpt Swerock med deras tillståndsansökan för täkt, deponi och återvinningsverksamhet i Veberöd, Skåne.